หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำบริษัทฯ โครงการแม่เมาะ จ.ลำปาง

Occupational Health and Safety Officer
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ลำปาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานตรวจความปลอดภัย
- วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชีอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ตรวจประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนหรือมาตรการความปลอภัย
- กำกับดูแลงานสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุและงานป้องกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสอบหาสาเหตุของการประสบเหตุการเจ็บป่วยหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานร่วมกับ จป.หัวหน้างานหรือผู้บริหาร
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
- ฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ
- จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการอบรมให้ครบถ้วน
- ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานจราจร
- ประสานงานและอำนวยความสะดวก ในการจัดการจราจรของโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามแผน
- จัดระเบียบการจราจรและความเรียบร้อยภายในโครงการให้มีความปลอดภัย แก่ผู้ใช้รถและใช้ถนน
- ดำเนินการดูแล ควบคุม และตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตาม พรบ.ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินการประสานงานกับทางหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อพนักงานเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
งานส่งเสริมความปลอดภัย
- ให้การสนับสนุนและดำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่และพนักงานเก่าให้มีความรู้เรื่อง พรบ. ความปลอดภัยในการทำงาน
- ให้คำแนะนำฝึกสอนและให้ความรู้กับผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือเข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานเหมือง งานอุตสาหกรรมหนัก หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้กฏหมายความปลอดภัย 
- มีใบประกอบวิชาชีพจป.วิชาชีพ ที่ออกโดยกระทรวงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
- ทำงานภายในสภาวะการณ์ที่ทนต่อแรงกดดันได้ดี
- มีทักษะการสื่อสารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ลำปาง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านเหมืองอย่างครบวงจรเป็นหลัก อาทิ การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น

ในปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและลิกไนต์ให้กับเหมืองลิกไนต์ ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการ 7 (ปี 2551 – 2563) และโครงการ 7/1 (ปี 2554 – 2557) ซึ่งมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 21,891 ล้านบาท และ 5,266 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากโครงการในประเทศ บริษัทได้รับสัมปทานงานขุด-ขน ดินและลิกไนต์ ณ เหมืองหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะเวลาโครงการ 12 ปี (ปี 2558 – 2569) ภายใต้โครงการของ Hongsa Power Company Limited

สวัสดิการและผลตอบแทน:

1. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
2. ทุนการศึกษา
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
5. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (ในประเทศและต่างประเทศ)
6. ชุดเครื่องแบบพนักงาน
7. อาหารกลางวัน
8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
10. ตรวจสุขภาพประจำปี 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเสาวลักษณ์ , คุณดาวดี , คุณกมลทิพย์ , คุณบรรสตรี
ที่อยู่ : บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 222 หมู่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054237900 , 029410881
โทรสาร : 0-2941-0881
โฮมเพจ : http://www.sahakol.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)