หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

Safety Officer
บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่นายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวิสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแลดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอย่างทันท่วงที
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภันในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านความปลอดภัย/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 3 - 4 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์(เสาร์เว้นเสาร์) ได้
  • สามารถเดินทางไปสาขาของบริษัทฯ ได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • พร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับบริษัท
Grand Emporium Logistics Co., Ltd., under the trade name “GL", is presented to be one of the new generation of innovative Thai owned integrated logistics service providers which has own warehouse for more than 20,000 sq.m. in the strategic location in Thailand which is primarily serving for licensed customs broker from our experienced customs team. After company has growth and expanded continuously, we recognized that company must be able to quickly and effectively adapt to complex and challenging in this situations of Thailand’s market and economic situation.

Our management team has dedicated to exceeding the needs of our customers and the high demands of their supply chain in Thailand and get ready for Asian Economic Community (AEC). We start to continue on investments in warehouse, facilities, technologies and staff team at Bangna km.9 and now our experienced team enables us to execute total logistics solutions so you can assure your cargo shipments will be on time and safe no matter what you need can be completed in one place. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Chusak Klumkumluk
ตำแหน่ง : HR Department
ที่อยู่ : 15/3 หมู่ที่ 7 ซอย วัดสลุด ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2316-5583-4
โทรสาร : 0-2750-2438-9
โฮมเพจ : http://www.gelogs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด