หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (NGV - แก่งคอย / ศูนย์ซ่อมบ้านนา - สระบุรี / Esso ศรีราชา)

Safety Officer
N P Marine Co., Ltd./เอส ซี กรุ๊ป/บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด/บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่ , การคมนาคมขนส่ง
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำการปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วย
10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
11. จัดการประชุมตามระบบมาตรฐานและการตรวจติดตามระบบภายใน
คุณสมบัติ
- เพศ: ชาย/หญิง
- อายุ: 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา: วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / วิศวกรรมความปลอดภัย หรือ สาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือ ปวส.ที่ผ่านมาอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ
เงื่อนไข/สวัสดิการ/ความต้องการอื่นๆ/ลักษณะงานประสบการณ์:
- มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อย 1 - 3 ปี
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
- ขับรถยนต์ได้และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- สามารถทำงานภายใต้เวลาที่ยืดหยุ่นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บ้านนา จ.สระบุรี (1 อัตรา) / อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม (1 อัตรา) / ศรีราชา (1 อัตรา) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สวัสดิการ
สวัสดิการ:
 
ประกันสังคม/ ชุดยูนิฟอร์ม/ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ ประกันชีวิตกลุ่ม/ โบนัสประจำปี/ เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ/ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส/ งานเลี้ยงประจำปี/ ตรวจสุขภาพประจำปี/ ฝึกอบรม-สัมมนา/ โทรศัพท์+วงเงินตามตำแหน่ง
เกี่ยวกับบริษัท
“เอส ซี กรุ๊ป” เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการชั้นนำของประเทศไทย ที่มีบทบาทในธุรกิจปิโตรเคมี พลังงาน การขนส่งทางบก ทางเรือ และการให้บริการนอกชายฝั่ง ด้วยประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากว่า 30 ปี ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดปฎิรูปการจัดการและขนส่งสินค้าแบบสร้างสรรค์ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างรวดเร็วอีกด้วย โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

• ISO 9001: 2015
• ISO 14001 : 2015
• OHSAS 18001 : 2015
• TIS 18001 : 2015
• ISM CODE (DOC: Thailand), ISM CODE (DOC: Singapore)

ปัจจุบัน เอส ซี กรุ๊ป ได้มีการขยายการบริการด้านโลจิสติกส์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ เรา "ต้องการคุณ" มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทที่มั่นคงและยั่งยืน 
ชื่อผู้ติดต่อ : ธนิตดา อินทริง
ที่อยู่ : เลขที่ 5/14 หมู่ 4 ถ.เลียบคลองสี่ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0839569546
โทรสาร : 0-2341-9099
โฮมเพจ : http://www.scgroupthai.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน N P Marine Co., Ltd./เอส ซี กรุ๊ป/บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด/บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด