หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิคขั้นสูง

Occupational Safety Officer at High Technical Level
บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

3. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

4. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

5. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ

6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

7. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

8. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

9. ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน รวมถึงอาคารสถานที่ความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ

10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศหญิงหรือชาย อายุ 24 ขึ้นไป

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ในสายงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ปวส. หรือปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

- มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายความปลอดภัยในการก่อสร้าง

- สามารถฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยแก่พนักงานทั่วไปได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และพร้อมจะเรียนรู้งาน

- สามารถทำงานด้านการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

- ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิคขั้นสูง


สถานที่(Location): ประจำสาขา สำนักงานใหญ่ (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
เกี่ยวกับบริษัท
SCG Experience is subsidiary of SCG Cement-Building Materials Company. The company aims to educate and support consumers toward a better home building and living. By providing consultation by experts, creative services, cutting edge technology, and quality products, consumers will be able to make smart decisions to develop sustainable lifestyles.

SCG Experience listens to every need of consumers for creating maximum satisfaction and building long term relationship with consumers and society.Consumers enable make sensible decision based on our knowledgeable information.With cutting edge technology, innovation, and creative services we guarantee to deliver the best to our consumers.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวธนัสสรณ์ เกียรติวิไลพร
ที่อยู่ : 1444 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-101-9922 ต่อ 4008
โทรสาร : 0-2101-9920
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด