หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานประเมินผล (PMS) Human Resource

PMS Officer / Senior
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

2. ดำเนินการและประสานงานในการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) ของแต่ละฝ่ายงาน รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำตัวชี้วัดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ การตั้งดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร สายงาน กลุ่มงาน ฝ่าย และส่วนตามลำดับ

4. เสนอแนวทางปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถวัดผลได้และเป็นธรรม

5. ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในระดับหัวหน้างานหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในการจัดทำและ/หรือปรับปรุง Job Description และ Work Flow ให้มีครบในทุกตำแหน่งงาน รวมถึงกรณีที่มีการเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ หรือการเพิ่มบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งงานเดิม

6. เก็บรวบรวม ติดตาม และตรวจสอบ Job Description และ Work Flow ของทุกตำแหน่งงานในบริษัทให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการนำมาใช้งาน

7. วางแผนการจัดสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละปี ในประเด็นต่างๆตามนโยบายที่บริษัทกำหนด เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางปรับปรุงบริษัทในด้านต่างๆ

8. ดำเนินการและ/หรือประสานงานเพื่อให้มีการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เช่น การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในประเด็นต่างๆ การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท

9. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำใบพรรณนางาน การสำรวจความคิดเห็น เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา

10. สรุปผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานรวมถึงการนำเสนอแนวทางการปรับปรุง


คุณสมบัติ

1. อายุ 27 ปีขึ้นไป

2. การศึกษา : ระดับปริญญาตรึขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำ Job Description / Work Flow อย่างน้อย 3 ปี

4. มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร

5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point ในระดับดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เวลา 8.30-17.00 น.
  • ประกันชีวิต
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพ
  • สวัสดิการยืดหยุ่น
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เงินสงเคราะห์พนักงาน
  • เงินกู้ฉุกเฉิน
  • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
  • โบนัสตามผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯที่มุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มรวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์มุ่งหวังให้เกิดรอยยิ้มขึ้นในใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำอันดับต้นๆ ในวงการประกันภัย รับประกันได้จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 (2 ปีซ้อน: 2554-2555)  ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปีที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน... 
“เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพศกร, คุณสราวลี
ที่อยู่ : 252 Rachdaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2015-5200, 0-2290-3333 ต่อ 5322, 5327, 061-410-1259
โทรสาร : 0-2276-2033
โฮมเพจ : http://www.muangthaiinsurance.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)