หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาวุโส

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก , กราฟฟิก ดีไซน์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนและจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการงบประมาณด้านดังกล่าวของสำนักงาน
2. ศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา
3. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. ควบคุมดูแลเครือข่าย และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และระบบบริหารจัดการความรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งอุปสรรค ปัญหาและ ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อผู้บังคับบัญชา
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารโครงการ
4. มีทักษะในการบริหารจัดการ และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
5. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
7. มีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
8. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
9. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน CEA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

 
ชื่อผู้ติดต่อ : งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-105-7400
โทรสาร : 02-105-7450
โฮมเพจ : http://www.cea.or.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)