หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ดูแลอาสาสมัคร ฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน ประจําสํานักงานใหญ่ (อโศก)

Officer (Hosting) Resource Development Department Head Office (Asoke)
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ: ดูแลทีมอาสาสมัคร และดําเนินกิจกรรมอาสาสมัคร

ความรับผิดชอบ:

1. ติดต่อ ประสานงาน และดําเนินงานเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ที่มอาสาสมัคร

2. ดําเนินกิจกรรมอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ติดตามผลการดําเนินงานของอาสาสมัคร จัดทําเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามเป้าหมาย

4. วิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพงานอาสาสมัคร และกิจกรรมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติตามนโยบายการดูแลที่มอาสาสมัคร และการดําเนินกิจกรรมอาสาสมัครขององค์กรอย่างเคร่งครัด

6. ลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อศึกษาประวัติของลูกบ้านที่ได้รับการคัดเลือก ก่อนกิจกรรมการสร้าง เพื่อให้เข้าใจถึงความจําเป็นที่ควรได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริจาค

คุณสมบัติ

• เพศชาย/ หญิง

• อายุ 22-30 ปี

• ปริญญาตรี ไม่จํากัดสาขา

• มีประสบการณ์ในการทํางาน 0-3 ปีขึ้นไป

• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัวในการทํางาน

• มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดีมาก

• มีทักษะในการใช้ Internet โดยเฉพาะการรับส่ง E-Mail

• สามารถใช้ Program Microsoft Word Power Point Excel ได้

• มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อการทํางาน และสามารถทํางานเป็นทีมได้

• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สนใจส่งประวัติส่วนตัวและเอกสารประกอบมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2664 0644 ต่อ 1601 หรือ 081-888-1631 ประวัติผู้สมัครทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันกลุ่ม
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่าน การสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน โดยร่วมกับพันธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกันที่จะนาการพัฒนาแบบองค์รวมและสร้างความยั่งยืนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ส่งผลในระยะยาว เราเชื่อว่าการให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีบ้านและที่อยู่อาศัยที่ดี เป็นองค์ประกอบที่มีผลสืบเนื่องไปยังการพัฒนาในด้านอื่น เช่นเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชน สร้างเสริมสุขอนามัย และนาให้เกิดการบูรณาการทางสังคม ปัจจุบันเราดาเนินงานมาแล้วในพื้นที่ 37 จังหวัด ได้สร้าง ซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านมากกว่า 11,500 หลังในประเทศไทย และได้ช่วยเหลือคนให้มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 46,000 คน หากคุณมีวิสัยทัศน์เดียวกันกับเราและมีความปรารถนาที่จะร่วมกันทาพันธกิจในการขจัดปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรมให้หมดไปจากสังคมไทย โดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนั้น เข้ามาร่วมงานกับเราได้ในตาแหน่งดังนี้ : 
ที่อยู่ : 12th Floor, 253 Building, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey Nua , Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2664-0644
โทรสาร : 0-2664-0645
โฮมเพจ : http://www.habitatthailand.org/th/