หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Laboratory Safety Officer
สถาบันวิทยสิริเมธี
การศึกษา
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Main Purpose)
ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้สารเคมี วัตถุอันตราย ภายในห้องปฏิบัติการ การตรวจและกำจัดสารมลพิษ การตรวจสุขภาพ และตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และป้องกันความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ของตำแหน่ง (Main Purpose)
 • กำหนดแผนงาน แนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน และเครื่องมือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการสื่อความและ การถ่ายทอดแผนงาน แนวทาง มาตรฐานให้กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • กำหนดแผนฉุกเฉิน (Emergency and Crisis Plan) รวมทั้งดูแลและจัดการภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในสถาบันฯ เพื่อให้การระงับเหตุฉุกเฉินเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรภายในสถาบันฯ
 • ดูแลการจัดทำแผนซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
 • ดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานภายในสถาบันฯ
 • ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาล ตลอดจน อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ภายในห้องพยาบาล เพื่อให้เหมาะสมต่อการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรภายในสถาบันฯ
 • ประสานงานบริการรถจัดไปโรงพยาบาลฯ ให้แก่ อาจารย์ นิสิต พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันฯ
 • ดูแลและตรวจสอบอาหารภายในโรงอาหาร (Canteen) ของสถาบันฯ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารปนเปื้อนในอาหาร
 • ดูแลการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ (Lab) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ดูแลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ สารเคมี สารพิษ และมลภาวะต่าง ๆ เพื่อให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์และเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนด
 • ดูแลและตรวจสอบการใช้สารเคมี คุณสมบัติของวัสดุ วัตถุดิบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
 • ดูแลการรวบรวมสถิติ จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายในสถาบันฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
 • ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งสื่อสารมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) เพื่อให้มีการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ และหาสาเหตุการประสบอันตราย การเกิดอุบัติภัย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน อันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อผู้บริหารสถาบัน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
 • ดูแลการจัดทำคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับ กฎ ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุติการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการดูเเลสารเคมี จะพิจรณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน การจัดการความเสี่ยง, PSM, PSSR และ ระบบการบริหาร ISO จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พูด เขียน และมีคะแนนทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) 600 คะแนน ขึ้นไป สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
In order to compete and to become one of the leading countries, continuous support of education and frontier research are critically important, including the strategic and systematic development of human resources in science and technology.
PTT Public Company Limitedjoins this vision and strongly believes that a higher education research institute dedicated to science and technology with the missions to foster exceptional scientists and to build cutting-edge knowledge and innovation is crucial for Thailand.
Therefore, the first world-class research institute in science an technology inRayong,has been founded and strives towards world-class academic research and creating knowledge and cutting-edge innovation for Thai society.
Our Vision
“To be aworld-class frontier research universityin science and technology with the aim of thereby increasing the country’s competitiveness, sustainable development and prosperity.”
Our Distinctions
Residential Research Location / Full-Time Postdoctoral System /Tenure-Track System / Curriculum Design /Small Size, Big Advantage / Frontier Research 
ที่อยู่ : Wangchan Valley 555 Moo 1, Payupnai, Wangchan, Rayong 21210
โทรศัพท์ : 033-014-444
โฮมเพจ : http://www.vistec.ac.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สถาบันวิทยสิริเมธี