หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (สำนักงานใหญ่)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เตรียมข้อมูล และเอกสารสำหรับการตรวจสอบงานสินไหมทดแทน ด้านบัญชีและภาษี โดยจัดเตรียมแบบฟอร์ม และเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) จัดเก็บงบทดลองประจำเดือน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ในการตรวจสอบ
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ด้านการจ่ายสินไหมทดแทนภาคสมัครใจ – ภาคบังคับ ด้านบัญชีโดยตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินและการบันทึกบัญชี และด้านภาษี อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือเพิ่มระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเสนอผู้บังคับบัญชา
5. รวบรวม และจัดเก็บแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการใช้งาน
6. จัดทำและปรับปรุง Audit Program แบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ (กระดาษทำการ) และคู่มือการตรวจสอบด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน
7. ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- ผู้ชาย  อายุ  22 –30 ปี  
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี**  
- มีความรู้เกี่ยวกับภาษี และมาตรฐานการบัญชี 
- มีทักษะในการวางแผนการตรวจสอบ 
- มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา 
- มีมนุษยสัมพันธ์  และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 
- มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี 
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี 
- สามารถปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด นอกสถานที่ได้** 
- สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-3500-79 ต่อ 6116,1611,6131
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)