หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (จ.สุราษฎร์ธานี)

Internal Audit
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ร่วมจัดทำรายละเอียดของแผนการตรวจสอบประจำปี (Annual Plan) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนด
2. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบในด้านการเงินและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย
3.ตรวจสอบเพิ่มเติมประเด็นที่สำคัญ ต่อเนื่องจากประเด็นในการตรวจสอบสาขาและโรงงาน ในการทำรายงาน สรุปผลและติดตาม รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
4.จัดทำและสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละระบบงานต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบ/ ความเสี่ยงเพื่อนำเสนอให้กับ หัวหน้าแผนกสนับสนุนการตรวจสอบต่อไป
5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อกำหนดประเด็นในการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงจัดทำรายงานนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา
6.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำปีประเภทต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
7.นำเสนอประเด็นผลการตรวจสอบ/ความเสี่ยงที่ได้จากการตรวจประเภทต่างๆ เพื่อสรุปและดำเนินการจัดทำรายงาน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี สาขาการเงิน / บัญชี                                   

2.เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 

3.สามารถขับรถและเดินทางต่างจังหวัดได้

4.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในระดับดี (Word,excel,point)

5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาทิ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ
ต่อมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และผนึกรวมเป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2555 จากนั้นเสริมสุขจึงได้มีการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปีเดียวกัน ปัจจุบัน เสริมสุขดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำอัดลม เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม และกลุ่มการจัดจำหน่าย
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นายสิทธิชัย ไชยยะ
ที่อยู่ : 111 ม.1 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 088-3952755
โฮมเพจ : http://www.sermsukplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)