หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

Admin officer
ด่วนมาก!!!
กลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (วังทองหลาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. Assist the routine duties of the Section Head in administration and carry out all secretary duties such as those related with fax, email, document preparation, typing, translating and correspondence of the product Group/Section.
ให้การสนับสนุนงานที่เป็นกิจวัตรของหัวหน้าฝ่ายในด้านของการจัดการงานธุรการและงานที่เกี่ยวกับเลขานุการ เช่น
การส่งแฟกซ์ อีเมล์ เตรียมเอกสาร พิมพ์เอกสาร แปลเอกสารและทำการตอบรับจดหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์
2. Assist to prepare sectional reports such as sales/service performance and other activities.
ให้การช่วยเหลือในการเตรียมรายงาน เช่น การปฏิบัติงานของพนักงานขายและพนักงานให้บริการและกิจกรรมต่างๆ
3. Creates and maintains an effective filing system and all mailing list.
สร้างและดูแลระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพและลิสต์รายชื่อเมล์
4. Assist in preparing all the presentation materials and also in all communication and correspondence concerned in the section.
ให้การช่วยเหลือในการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน และที่ใช้เพื่อการสื่อสารและทำการตอบรับซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
5. Screens all documents and checks their accuracy before submitting for approval.
ตรวจเอกสารทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการส่งเพื่อขออนุมัติ
6. Coordinate meetings, conferences and appointments for the Section Head including travel arrangement and taking of minutes.
ประสานงานเตรียมการประชุม งานสัมมนา และทำการนัดหมายสำหรับหัวหน้าฝ่าย รวมไปถึง การเตรียมการ เดินทาง และจดบันทึกการประชุม
7. Assist in planning, organizing, directing and controlling all administrative tasks in her product group/section for smooth operation.
ช่วยในการวางแผน จัดการ แนะแนวและควบคุมดูแลงานทั้งหมดที่สัมพันธ์กับงานธุรการในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์/แผนกเพื่อการปฏิบัติงานที่ราบรื่น
8. In charge of the product information, specification and catalogues or service printed materials and to request for additional materials from the principals whenever necessary.
รับผิดชอบในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเฉพาะและแค็ตตาล็อก หรือวัสดุตีพิมพ์ของฝ่ายบริการอื่นๆ และ อาจต้องทำการร้องขอวัตถุดิบอื่นๆ เพิ่มเติมจากต้นสังกัดหากมีความจำเป็น
9. Assist in exhibitions, seminars and tenders participation.
ช่วยในการจัดนิทรรศการ สัมมนา และการร่วมประมูล
10. Attend to all sales or service inquiries from customers and to direct them to the individual concerned when necessary.
ดูแลข้อเรียกร้องในด้านการขายและการบริการทั้งหมดจากลูกค้า และนำส่งต่อไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น
11. Assist in the collection of invoices from customer.
ช่วยในการรวบรวมใบแจ้งหนี้จากลูกค้า
12. Assist the preparation of sales/service matters such as:-
ช่วยในการเตรียมเอกสารการขายและการบริการ เช่น
- Quotation
ใบเสนอราคา
- User list or list of reference site
ลิสต์ของผู้ใช้งาน หรือลิสต์รายการของไซต์อ้างอิง
- Presentation material
วัตถุดิบในการนำเสนอ
- Demonstration form
แบบฟอร์มการสาธิต
- Service Contract
สัญญาบริการ
- Delivery and invoicing of equipment parts & accessories
การนำส่งและการออกใบแจ้งหนี้ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของอุปกรณ์
13. Arrange and to submit standard group/section monthly report to the Section Head such as:-
จัดทำและดำเนินการส่งรายงานรายเดือนของกลุ่ม/หน่วยงานที่เป็นมาตรฐานต่อหัวหน้าฝ่าย เช่น
- Order in Hand
ออร์เดอร์ที่ได้รับ
- Order list
ลิสต์ออร์เดอร์
- Prospect list
ลิสต์ของความคาดหวัง
- Market situation report
รายงานสภาพการตลาด
- Problems and requests
ปัญหาและข้อเรียกร้อง
- Delivery of equipment & accessories schedule
ตารางการส่งอุปกรณ์และส่วนประกอบ
- Exhibition and seminar schedule
ตารางนิทรรศการและสัมมนา
- Demonstration request
การร้องขอการสาธิต
- Tender
การประมูล
- Follow up on inventory announcement level and stocking requirements.
ติดตามระดับของสินค้าในคลังและข้อเรียกร้องอื่นๆ ของคลังสินค้า
- Service contract/sales achievement
สัญญาการบริการ/เป้าหมายการขาย
- On-call service summary
สรุปการให้บริการ On-call
- Routine preventive maintenance scheduling and reporting
ตารางและรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นประจำ
- Installation summary
สรุปรายงานการติดตั้ง
- Summary of invoices issued
สรุปของใบแจ้งหนี้ที่ออกไป
14. Assist other secretaries in their duties in cooperation with other department.
ช่วยเหลือเลขาท่านอื่นๆ ในการประวานงานกับแผนกอื่นๆ
15. Control and up-date all information related to customer.
ควบคุมและทำการอัพเดทข้อมูลที่สัมพันธ์กับลูกค้า


คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 21 - 28 ปี
- ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีการสื่อสาร, คอมพิวเตอร์, เลขานุการ, การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 0 - 3 ปี
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Interested persons, please send a cover letter indicating position desired and present salary together with a resume and a recent photograph to the address below:

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเลขานุการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ provident fund, เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและค่าที่พักระหว่างเดินทาง, Incentive สวัสดิการอื่น ๆ ตามแต่ละตำแหน่งงาน
เกี่ยวกับบริษัท

CMC Biotech Co., Ltd. was established in 1991 for development, sales and technical services for medical equipment (including diagnostic X-ray systems, medical X-ray CT systems, magnetic resonance imaging systems, diagnostic ultrasound systems, radiation therapy systems, diagnostic nuclear medicine systems, medical sample testing equipment, and information systems for medical equipment). Due to our rapid growth, we are urgently looking for qualified individuals to join our dynamic team in the following positions:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 364 Soi Ladphrao 94 (Panjamitr) Ladphrao Road, Phlap-Phla, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2530-4995-6,0-2559-2179-80,0-2538-4102
โทรสาร : 0-2539-6903, 0-2934-4487
โฮมเพจ : http://www.cmcbiotech.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล