หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่นิติกร

Senior Lawyer
บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานภายใน เกี่ยวกับการให้บริการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและ/หรือเอกสารทางกฎหมายอื่นใดกับบุคคลภายนอก
- บริหารจัดการงานทะเบียนนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย
- เสนอแนวทางการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย กับคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงที่มีต่อกัน
- ร่วมปรึกษาหารือ เจรจาต่อรองเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์โดยชอบของบริษัท และ/หรือไกล่เกลี่ยกับ
คู่สัญญาหรือบุคคลภายนอก
- รับผิดชอบงานคดีของบริษัท รวมทั้งบอกกล่าวทวงถาม (Notice)
- สนับสนุนข้อมูล ชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
- ติดต่อประสานงาน ชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้ถ้อยคำ และ/หรือยื่นเรื่องราวใดๆ ต่อหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ชำระภาษีอากร และ/หรือเพื่ออนุวัติการอื่น
ใดให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- การดำเนินการด้านกฎหมาย กรณีการเช่าทรัพย์สินที่เป็น อาคาร ที่ดิน (หากเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐฯ รัฐวิสาหกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- การดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกในทรัพย์สิน
- จดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเช่า การลงทุนร่วมในทรัพย์สิน
คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดอายุ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา  นิติศาสตร์

- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

- มีใบประกอบวิชาชีพสภาทนายความ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนตั้งบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. บริการรับจ้างบริหารสัญญาเช่า โดยทรัพย์สินทั้งหมดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. บริการจัดสรรพื้นที่ และเจรจาสัญญากับบุคคลที่ 3 หรือร่วมทุนกับเอกชนเพื่อรับโอนพื้นที่ไปดำเนินการให้เช่าช่วงพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนาหรือนำไปดำเนินการหาผู้ร่วมทุนในการพัฒนาพื้นที่
3. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทเช่าพื้นที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือซื้อที่ดินจากองค์กรอื่น เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่โครงการหรือเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และดำเนินการบริหารจัดการทั้งหมด ตั้งแต่การระดมทุนการหาผู้รับเหมาก่อสร้าง การเจรจาสัญญากับผู้เช่าเก็บค่าเช่า และการบริหารการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ
www.srtasset.com
 
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด