หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

โรงพยาบาลหัวเฉียว
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ป้อมปราบฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการใช้สวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
3. ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกกับพนักงาน เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. ให้คำปรึกษากับพนักงานเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน
5. ดำเนินการและทำรายงานผลสรุปการตรวจสุขภาพประจำปี
6. ควบคุมดูแลและส่งเสริมการจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
7. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ
8. ดูแลความเรียบร้อยและรักษาระเบียบวินัยในหมู่พนักงาน
9. รับและรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนและการเสนอแนะความคิดเห็นของพนักงาน
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : กทม. (ป้อมปราบฯ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000  คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย  450  เตียง  สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์  โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า  200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดแม่นยำและทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก

วิสัยทัศน์ : หัวเฉียวก้าวไกล  มั่นใจมาตรฐาน  ประทับใจบริการ  โรงพยาบาลเพื่อสังคม
ค่านิยม  : เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาทั้งมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อเดือนมีนาคม  2549  โรงพยาบาลหัวเฉียว  จึงได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation : HA)  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
 

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง - ชั้น 4 (คลินิคประกันสังคม)
ที่อยู่ : 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 #5411
โทรสาร : 0-2223-1253
โฮมเพจ : http://www.hc-hospital.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลหัวเฉียว