หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหาร (แผน)

Administration Officer (Planning)
สถาบันอนุญาโตตุลาการ/Thailand Arbitration Center (THAC)
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน : มีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร รวมทั้งในการดูและ และบริหารจัดการให้การดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นไปตาม นโยบาย และแผนที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด กพร.
2. ประสานงานกับ ผู้รับจ้างที่สถาบันจ้างเพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.), กระทรวงยุติธรรม และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่หน่วยงานทั้ง 3 ต้องการ
3. จัดทำแนวทางการประเมินผลผู้อำนวยการสถาบันฯ ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กำหนด
4. ประชุมติดตามผลการประเมินตัวชี้วัดร่วมกับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
5. ควบคุมดูแลงานงบประมาณและการเงินบัญชีของสถาบัน
6. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันฯ ช่วยในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนและเป้าหมายของฝ่ายบริหาร
7. ทำงานร่วมกับคนในฝ่ายเพื่อประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินงานประจำวัน
8. ติดตามความสำเร็จและวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
9. ช่วยในการตรวจสอบงานงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการต่างๆ ให้ถูกต้อง
10. ควบคุมการดำเนินของแต่ละฝ่าย ในสถาบัน และจัดประชุมการรายงานการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย
11. จัดทำรายงานและนำเสนอต่อผู้อำนวยการหรือผู้บริหารคนอื่นๆ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน

คุณสมบัติ

• อายุ Age: 25-35 ปี year(s) 
• เพศ Gender: ชายและหญิง
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในการจัดทำแผน
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและงบประมาณ
• มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึก
• ทักษะในการประสานงานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

• ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านแผนในองค์การมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 มีลักษณะเป็นองค์กรอิสระแยกต่างหากจากองค์กรของรัฐโดยเป็นองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและเพื่อเป็นสถาบันที่ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถาบันระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในปัจจุบันของไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับองค์กรระงับข้อพิพาทในนานาอารยประเทศ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 เลขที่ 689 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2018-1615,0-2541-2298-9
โทรสาร : 0-2512-8473-4
โฮมเพจ : http://www.thac.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน สถาบันอนุญาโตตุลาการ/Thailand Arbitration Center (THAC)