หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

Senior Accounting Officer
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
การโรงแรม/รีสอร์ท
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายทั้งในส่วนของโครงการและสำนักงาน อาทิ ใบอนุมัติการเบิกจ่าย ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารประกอบทางบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชี และ ภาษีอากร
 • บันทึกบัญชีในระบบบัญชีตั้งหนี้และตัดหนี้ ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ,สมุดรายวันทั่วไป และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • กระทบยอดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ,บัญชีเจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน,บัญชีภาษีซื้อ รวมถึงการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีอื่นๆเพื่อช่วยสนับสนุนงานการปิดบัญชีประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี
 • ปิดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม,กระทบยอด,ออกรายงานภาษีซื้อเพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับผิดชอบช่วยงานด้านการปิดบัญชี,การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปิดงบได้ทันตามกำหนดเวลา
 • จัดทำและรวบรวมรายการภาระผูกพันตามสัญญาการจ่ายและชำระเงิน และตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาและข้อมูลในการบันทึกบัญชีเมื่อสิ้นงวด
 • ติดตามแก้ไขปัญหางานด้าน AP, GL และ Tax ที่รับผิดชอบ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การบัญชี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบบัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีภาษีอากร  3-5 ปีขึ้นไป     
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม MS EXCEL เพื่อช่วยคำนวณ หรือจัดทำรายงานทางบัญชี ในระดับดี       
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง       
 • ทักษะการประสานงานและวางแผนงาน       
 • มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจอาหาร, โรงแรม, บริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ       
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้       

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ONE VISION
To become Thailand’s leading total service developer with sustainable growth through customer centric mindset.

ONE MISSION
Strive to deliver highest level of satisfaction to customer through insightful product & services with creative design & development and align interests of all our stakeholders.

ONE VALUE
Agile
Dynamic
Assertive
Professional
Think Forward
 
ชื่อผู้ติดต่อ : พีรยา
ที่อยู่ : 496 หมู่ที่ 9 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 061-410-9444
โทรสาร : 0-2398-9994
โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด