หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (แยกประเภท)

Senior Account Officer (GL)
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

- จัดทำงบทดลอง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของทุกบัญชี

- จัดทำรายงานงบการเงิน และรายงานการวิเคราะห์งบการเงินเสนอผู้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบการคำนวณต้นทุนสินค้าหรือบริการของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และกระทบกับยอดสินค้าคงเหลือ พร้อมทั้งเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐาน
- ตรวจสอบความถูกต้องในการรับและเบิกจ่ายสินค้าคงเหลือ พร้อมทั้งตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่วางไว้ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
- ตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ถาวรในระบบบัญชีกับบัญชีแยกประเภทและการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกของบริษัท ได้แก่ ฝ่ายการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน กรมสรรพากร เป็นต้น
- บันทึกบัญชีที่สำคัญๆ ในใบสำคัญทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้รับล่วงหน้า ค่าตัดจำหน่าย เป็นต้น ลงลายมือชื่อผู้จัดทำ เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
-เพศหญิง หรือเพศชาย(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคำนวณ เป็นต้น 
- มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีความขยัน, อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- มีประสบการณ์ 3-5 ปีในส่วนของบัญชีเจ้าหนี้ - มีความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีอากร - มีภาวะความเป็นผู้นำ - สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ค่าแว่นสายตา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะตำแหน่งงาน)
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากเซลล์ต้นกำเนิด (สเต็มเซลล์) ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกลไปมาก ทำให้สามารถเก็บสเต็มเซลล์ได้จากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นจากสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ หรือจากเนื้อเยื่อไขมัน และเพิ่มจำนวนได้เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการรักษาโรคต่างๆอย่างมากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอการรักษาอยู่

"เมดีซ กรุ๊ป" จึงได้สร้างสรรค์การบริการรับฝากเก็บสเต็มเซลล์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานชั้นเยี่ยมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจอันสูงสุดสำหรับทุกครอบครัว บริษัทยินดีต้อนรับผู้สนใจร่วมทำงานและเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท ภายใต้นโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า

"มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด ตามมาตรฐานทางการแพทย์ และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" 
ที่อยู่ : 28/9 Moo 8 Kratumlom, Sampharn, Nakornphatom 73220
โทรศัพท์ : 091-599-9999
โทรสาร : -
โฮมเพจ : https://www.medezegroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด