หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Accounting Officer
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• บันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งหมดของทุกสํานักงาน ลงในโปรแกรมบัญชี (SUN)

• ออกใบเสร็จรับเงินเงินบริจาคและอื่น ของทุกสํานักงาน

• ร่วมนับเงินกล่องบริจาค

• ตรวจสอบกระทบยอดเงินในธนาคาร ของทุกสํานักงานให้ถูกต้อง

• ประสานงานกับทีมผู้สอบบัญชีประจําปี

• บันทึกทะเบียนทรัพย์สินเข้าโปรแกรมบัญชี (SUN) และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน

คุณสมบัติ

• เพศชาย/ หญิง

• อายุ 22-30 ปี

• ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ในการทํางาน 0-1 ปีขึ้นไป

• มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน และมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• สามารถใช้ Program Microsoft Word / Excel หรือ โปรแกรมทางด้านบัญชีได้

• มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อการทํางาน และสามารถทํางานเป็นทีมได้

- เงินเดือน 15,000-18,000 บาท

- ประเภทการจ้างงาน งานเต็มเวลา, งานประจำ
สถานที่ทํางาน สํานักงานใหญ่ (ถ.สุขุมวิท 21 อโศก) 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • วันพักผ่อนประจําปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันกลุ่ม
  • ประกันสังคม
  • ยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่าน การสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน โดยร่วมกับพันธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกันที่จะนาการพัฒนาแบบองค์รวมและสร้างความยั่งยืนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ส่งผลในระยะยาว เราเชื่อว่าการให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีบ้านและที่อยู่อาศัยที่ดี เป็นองค์ประกอบที่มีผลสืบเนื่องไปยังการพัฒนาในด้านอื่น เช่นเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชน สร้างเสริมสุขอนามัย และนาให้เกิดการบูรณาการทางสังคม ปัจจุบันเราดาเนินงานมาแล้วในพื้นที่ 37 จังหวัด ได้สร้าง ซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านมากกว่า 11,500 หลังในประเทศไทย และได้ช่วยเหลือคนให้มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 46,000 คน หากคุณมีวิสัยทัศน์เดียวกันกับเราและมีความปรารถนาที่จะร่วมกันทาพันธกิจในการขจัดปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เสื่อมโทรมให้หมดไปจากสังคมไทย โดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนั้น เข้ามาร่วมงานกับเราได้ในตาแหน่งดังนี้ : 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 12th Floor, 253 Building, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Klongtoey Nua , Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2664 0644 ต่อ 1601 หรือ 081-688-1631
โทรสาร : 0-2664-0645
โฮมเพจ : http://www.habitatthailand.org/th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย