หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)

Accounting Officer
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบเอกสารพร้อมระบุชื่อ และรหัสบัญชีรายการรับ – จ่ายของธุรกรรม การให้เช่าซื้อรถยนต์
2. จัดำทรายการปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกภาษีซื้อ – ภาษีขาย ลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถยนต์ ดอกเบี้ยรับ ค่านายหน้า ฯลฯ
3. ตรวจสอบและจัดทำใบกำกับภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ – ขายของธุรกรรมการเช่าซื้อรถยนต์ และรายงานภาษีขายสำนักงานใหญ่ พร้อมกระทบยอดภาษีให้ตรงกับงบทดลอง
4. ตรวจสอบการเบิกค่าบริหารงานและค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ประจำเดือน
5. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าซื้อรถยนต์ เช่น ลูกหนี้ให้เช่าซื้อ ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี ฯลฯ พร้อทั้งกระทบยอดให้ถูกต้องตามงบทดลอง
6. ตรวจสอบรายงานค้างชำระลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ของบริษัท พร้อมกระทบยอดให้ถูกต้องตามงบทดลองของบริษัท เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำรายงานประจำเดือน และประจำปีของธุรกรรมเช่าซื้อรถยนต์ เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย- มีความรู้ในวิชาชีพบัญชี และกฎหมายภาษีอากร
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- เพศชาย หรือ หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
- อายุ 21-30 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้ดี
- ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกจ้างงาน
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-129-7355,02-129-7365,02-129-7366,02-129-7371,02-129-7386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)