หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรมและพัฒนา)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำ เผยแพร่ พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมถึงระเบียบข้อบังคับของทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

2. ลงทะเบียนรับจดหมายและตรวจสอบ พร้อมนำเสนอ ผู้จัดการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ติดต่อประสานงานกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำข้อมูล และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานของฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

-- ปริญญาตรีการบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 22 - 30 ปี

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความทักษะการสื่อสาร

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

- ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-3500-79 ต่อ 6116,1611,6131
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)