หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล (วิเคราะห์ข้อมูลงานบุคคล)

HR officer
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนวทางในการดำเนินงาน และเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน แผนทดแทนตำแหน่ง การบริหารคนเก่ง

2. ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันกับแผนกฝึกอบรมและพัฒนา ฝ่ายบุคคล รวมทั้งออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขี้นใหม่ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถตามสายงาน

4. พัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ ระบบ E-LEARNING เป็นต้น

5. รับผิดชอบงานวิเคราะห์ / โครงการต่าง ๆ อาทิ การจัดทำและปรับปรุงคำบรรยายลักษณะงานให้เป็นปัจจุบัน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

6. ดูแล และปรับปรุงเว็บไซต์ของฝ่ายบุคคลในส่วนของการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

7. การวิเคราะห์หลักสูตร Competency Roadmap การประเมินขีดความสามารถ JD. โครงสร้างองค์กร

8. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศ ชาย / หญิง

 - อายุ 22 - 30 ปี 

- ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารองค์กร รัฐศาสตร์ การจัดการ บริการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการนำเสนอโครงการ

- มีความละเอียดรอบคอบ

- รักษาความลับด้านข้อมูล

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 147 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 71 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 021297386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)