หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม

Knowledge Management, Innovation Management
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) ศึกษาและร่วมวางแผนแม่บทการจัดการความรู้และแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมขององค์กร

(๒) ประสาน จัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ของ ธพส. ให้เป็นระบบ (KnowledgeManagement)

(๓) ประสาน และจัดกิจกรรมตามแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาองค์กร ได้แก่ งานการจัดการความรู้ งานส่งเสริมนวัตกรรม งานประกวดความสร้างสรรค์ ฯลฯ

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยหรือพัฒนารูปแบบการทําางานใหม่ ๆ เพื่อการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

(๕) ประสานและจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาหรือจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัย สําาหรับการพัฒนาระบบงานและกระบวนงานของ ธพส. ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

(๖) ส่งเสริมการเชื่อมโยงความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร

(๗) จัดให้มีการอบรมทางด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมตามแผน

(๘) ปรับปรุงระบบการทําางาน และประยุกต์แนวทางที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

(๙) ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนําามาใช้ในงานอย่างเหมาะสม

(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


https://www.dad.co.th/career-detail.php?p=4417

คุณสมบัติ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม (สัญญาจ้าง ๒ ปี)
(๑) มีอายุตั้งแต่ ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์
(๒) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํา่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(๓) มีประสบการณ์ทําางาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี
(๔) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ๑๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัครและโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส.

กําหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร
๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๒ สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จําากัด เลขที่ ๑๒๐ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th
๓ สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จําากัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”
๔ สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๒๒๘๕

https://www.dad.co.th/career-detail.php?p=4417
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าช่วยเหลือบุตร, ช่วยเหลือการศึกษาของบุตร และช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก และเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง (โครงการฝึกอบรม/ดูงาน)
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บุตร และคู่สมรส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ลากิจ 6วัน/ปี
 • ลาพักผ่อน สูงสุด 15 วัน/ปี
 • ลาอุปสมบท/พิธีฮัจญ์
 • วันหยุดประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ด้วย ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อขึ้นบัญชีในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : จินตรักษ์
ที่อยู่ : เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2142-2241-2,0-2142-2285
โทรสาร : 0-2143-8889
โฮมเพจ : http://www.dad.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด