หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง

Purchase Officer
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

(๑) จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

(๒) ดําาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จําากัด ว่าด้วยการพัสดุเพื่อการบริหารโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคําาสั่งที่เกี่ยวข้องตามแผนงานที่กําาหนดไว้

(๓) จัดท ํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) ศึกษา และนําเสนอแนวทางในการนําาเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่ ๆ เช่น GreenProcurement เป็นต้น เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

(๕) ปรับปรุงระบบการทําางาน และประยุกต์แนวทางที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ

(๖) ค้นคว้า และประยุกต์เทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนําามาใช้ในงานอย่างเหมาะสม

(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.dad.co.th/career-detail.php?p=4419

คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จําานวน ๒ อัตรา

(๑) มีอายุตั้งแต่ ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์

(๒) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํา่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีประสบการณ์ทําางาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๑ ปี


กําาหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร

๑ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์๒๕๖๔

๒ สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จําากัด เลขที่ ๑๒๐ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม๒๕๕๐ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th

๓ สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จําากัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”

๔ สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๒๒๘๕


ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.dad.co.th/career-detail.php?p=4419

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าช่วยเหลือบุตร, ช่วยเหลือการศึกษาของบุตร และช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก และเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง (โครงการฝึกอบรม/ดูงาน)
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บุตร และคู่สมรส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ลากิจ 6วัน/ปี
 • ลาพักผ่อน สูงสุด 15 วัน/ปี
 • ลาอุปสมบท/พิธีฮัจญ์
 • วันหยุดประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ด้วย ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อขึ้นบัญชีในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภัทรพรรณ
ที่อยู่ : เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2142-2241-2,0-2142-2285
โทรสาร : 0-2143-8889
โฮมเพจ : http://www.dad.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด