หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT System Administrator
บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด/บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
การศึกษา
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลรักษา / ติดตั้งระบบ IT Infrastructure ทั้งในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Application Server Storage Server รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการใช้งาน

- ประสานงาน / ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์

- ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์

- ศึกษาและวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ รวมทั้งศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อวางแผนการนาเทคโนโลยีมาใช้งานให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ตลอดจนบริหารความเสี่ยงของงานที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ชาย อายุ 22 - 25 ปี

- ปริญญาตรีสาขา IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง พิจารณานักศึกษาจบใหม่

- มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน IT ด้าน System engineer 1 - 2 ปี

- มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาระบบงานด้าน IT Infrastructure (Server, Storage, OS, Middleware, Networking)สามารถวางแผนงานและทางานเป็นทีมได้

- System / Network Engineer

- System / Network Administrator

- IT Support

Tech Keywords

OS: Windows Server 2008R2, 2012R2, 2016 

- OS: Linux, Ubuntu, CentOS

- TCP/IP networking and OSI Model 7 Layers concept

- IT Security concept

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Life insurance
  • ค่าทุนการศึกษา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Learn Corporation Co,Ltd. Founded in 2006, our first business started with the name “OnDemand” tutorial school. With a strong determination to promote and improve the education system of Thailand to sustain and for our company to grow as the private sector’s ministry of education, we work hard to create learning innovations for all age ranges. We are looking forward to seeing everyone’s success and happiness. We hope to see everyone in the society receive and pass the opportunities forward to those in need. In 2020 we need to help 1,000,000 people a years.
If you are passionate in improving the Thai educational system, we would like to invite you to join our warm family at Learn Corporation.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Wanwalee
ที่อยู่ : 254 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 (ตึกศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ซอยจุฬา 64 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2251-6842-4 # 11
โทรสาร : 0-2251-6841
โฮมเพจ : http://www.learn.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด/บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด