หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Accounting Officer
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ธุรกิจบริการ
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานด้านบัญชีและการเงิน บันทึกบัญชีระบบเจ้าหนี้ ลงทะเบียนรับใบวางบิล จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุระหว่าง 22 – 25 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบัญชี
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้อยู่ในระดับดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ : ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
สวัสดิการของสภาอุตสาหกรรมฯ

1. ประกันสุขภาพ
2. ประกันชีวิต
3. ประกันสังคม
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. เครื่องแบบพนักงาน
6. เงินกู้ระยะสั้น
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. ทุนฝึกอบรม
เกี่ยวกับบริษัท
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ดังนี้

1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและการดำเนินการกับรัฐ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2345-1077-9
โทรสาร : 0-2345-1081-3
โฮมเพจ : http://www.fti.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย