หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท โคราช มัตซึชิตะ จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดำเนินการ และประสานงานด้านการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อให้ได้พนักงานตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ ภายในเวลาที่กำหนด
• ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงประสานงาน จัดเตรียมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเริ่มงานของพนักงานใหม่
• ดำเนินการ จัดเตรียมเอกสาร และประสานงานการฝึกอบรมทั้งภาย และภายนอก จัดทำสรุปรายงาน และติดตามประเมินผลการอบรม
• บันทึกประวัติพนักงาน และดำเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
• ดำเนินการประสานงานเรื่องเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับพนักงาน ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
• ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : 23 ปี ขึ้นไป
- เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
- ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
- การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : สังคมศาสตร์
สาขา : สาขาที่เกี่ยวข้อง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : สังคมศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
KORAT MATSUSHITA CO., LTD. began its business in 1997.
We started off with three press machines and we have since grown into a factory with more than 70 press machines with processes in welding, painting, assembly and coil springs, among others, to respond to the various needs of our customers. For these achievements, we are deeply appreciative of the warm support and guidance from everyone.
 
We have decided to become, as much as possible, the “WAKYO” company that has planted its roots firmly in Thailand. I as the founder of the Thailand business of KORAT MATSUSHITA, we have decided to continue to live in Thailand. Together with our customers and employees, we will build up a company that is rooted in this country.
 
Bearing in mind the pride of Japanese small and medium enterprises, the corporate culture that takes on any form of challenges together with the employees like one big family and the making of products that satisfy customers, we will work hard in our day-to-day production.

  
ชื่อผู้ติดต่อ : porntima
ที่อยู่ : 88/1 Moo 8 T.Naglang, A.Sungnoen, Nakhon Rajsima 30380
โทรศัพท์ : 0-4400-3539
โทรสาร : 0-4400-3199
โฮมเพจ : http://www.kmcthai.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โคราช มัตซึชิตะ จำกัด