หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมอาวุโส

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก , กราฟฟิก ดีไซน์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ
2. ศึกษาและจัดทำองค์ความรู้ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ การสนับสนุนการพัฒนาวัสดุ และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเพื่อส่งเสริมการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ ไปใช้ประโยชน์
4. ดำเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ ผ่านการจัดสัมมนาให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และรวบรวมเนื้อหาจากการอบรม บรรยาย เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิทัลออนไลน์
5. รับผิดชอบต่อความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และพนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของสำนักงาน
6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือวัสดุศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. มีความรู้และศึกษาติดตามงานด้านการพัฒนาวัสดุ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
4. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5. มีความสามารถในการบริหารแผนงาน กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
6. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
7. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน CEA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

 
ชื่อผู้ติดต่อ : งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-105-7400
โทรสาร : 02-105-7450
โฮมเพจ : http://www.cea.or.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)