หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมอาวุโส (โครงการพิเศษ)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก , กราฟฟิก ดีไซน์
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการโครงการพิเศษ หรือโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
2. ศึกษาโมเดลธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือยกระดับศักยภาพของการงานบริการต้นแบบ และพัฒนาองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย
3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม หลักสูตรด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภาครัฐและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสาธารณะ
4. จัดทำ และบริหารจัดการโครงการพิเศษ หรือ โครงการนำร่อง ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่าย กับหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ การออกแบบบริการ และเครื่องมืออื่น เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ค้นคว้า ศึกษาข้อมูลนวัตกรรมจากทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาทิ การบริการสาธารณะ นวัตกรรมบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินถึงประโยชน์ และความเหมาะสมกับสภาวะธุรกิจและสังคมของประเทศเพื่อนำเสนอขออนุมัติจัดทำโครงการทดลองเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ และจัดเตรียมองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ จัดทำเอกสารโครงการ และการรายงานการประชุม เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา
7. รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการ การจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบบริการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
2. มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เป็นอย่างดี
4. มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5. มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
6. มีความรู้ความสามารถในการนำเสนองาน/ โครงการ
7. มีทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน CEA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

 
ชื่อผู้ติดต่อ : งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-105-7400
โทรสาร : 02-105-7450
โฮมเพจ : http://www.cea.or.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)