หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

Quality System And Risk Management Officer
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
บันเทิง/สื่อ
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

สังกัด ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

3. เป้าหมายของงาน

จัดทำแผนและติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการประกันคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีการให้ความรู้ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การเสริมสร้างธรรมภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการประกันคุณภาพ เพื่อกำกับและสนับสนุนการดำเนินงานให้ถูกต้องตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท. และแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

4. รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับ

4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

4.1.1 จัดทำแผน และตัวชี้วัดของการบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท.

4.1.2 ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลของแผน และตัวชี้วัดของการบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญที่ค้นพบ และอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

4.1.3 ส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน ส.ส.ท.

4.1.4 จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และระบบประกันคุณภาพของ ส.ส.ท.

4.1.5 ติดตาม วิเคระห์ และประเมินผลของการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรม ละความโปร่งใสในการดำเนินวานของหน่วยงานภาครัฐ และระบบประกันคุณภาพ ส.ส.ท.

4.1.6 ส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และระบบประกันคุณภาพ ส.ส.ท. ให้แก่พนักงาน ส.ส.ท.

4.1.7 ติดตาม วิเคราห์ และประเมินผลการควบคุมภายในของ ส.ส.ท. และหน่วยงานย่อยตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

4.1.8 ส่งเสริมความรู้ ให้ข้อแนะนำ และให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายในแก่พนักงาน ส.ส.ท.

4.1.9 สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการประกันคุณภาพของ ส.ส.ท.


คุณสมบัติ

4.2 คุณสมบัติทั่วไป

4.2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ/รัฐกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

4.2.2 มีประสบการณ์ในด้านบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล ประกันคุณภาพ หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ส.ส.ท. พิจารณาตั้งแต่ 1 - 6 ปี 

4.3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

4.3.1 มีความรู้และประสบการณ์ในงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล และหรือระบบประกันคุณภาพ

4.3.2 มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน และการนำเสนองาน

4.3.3 มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดี

4.3.4 มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

4.3.5 มีความรู้และทักษะด้านการจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

4.4 พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

4.4.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน

4.4.2 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

4.4.3 มีความสามารถในการจัดการอบรม ประชุม และวิทยากรถ่ายทอดความรู้

5. การรับสมัครคัดเลือก 

5.1 ระยะเวลารับสมัคร 

 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563

สามารถสมัครได้ตามระยะเวลารับสมัคร ตามช่องทางดังนี้

5.2 สมัครด้วยตนเอง (เวลา 09.00 – 18.00 น. ในวันทำการ) 

ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(ติดกับสโมสรตำรวจ) ติดต่อ สำนักทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1

5.3 สมัครทางอีเมล 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทาง https://org.thaipbs.or.th/career/careercontent/3061 และนำส่งไฟล์ใบสมัคร

พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า

“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

6. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว

 ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร จำนวน 1 รูป

6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6.4 สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

6.5 สำเนาหลักฐานทางการทหาร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6.6 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) จำนวน 1 ฉบับ

6.7 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวน 1 ฉบับ

6.8 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน ใบรับรองการทำงาน

 ใบรับรองการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

    7. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก

 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 การให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และเอกสารใดเป็นเท็จอาจมีความผิด รับผิดและโทษทางอาญา

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ การรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

8. การประกาศรายชื่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

8.1 ส.ส.ท. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะตามความจำเป็นของตำแหน่งงาน วัน เวลา และสถานที่สอบ ติดตามได้ทาง www.thaipbs.or.th

8.2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-790-2785 ในเวลา 09.00–18.00 น. (ในวันทำการ) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : บัญชี
คณะ : การเงิน
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • วันลาพักผ่อนประจำปี
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.): ไทยพีบีเอส

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะ ที่ไม่แสวงหากำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และ ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
 
ที่อยู่ : 145 Viphavadi Rangsit Rd., Talat Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
โฮมเพจ : http://www.thaipbs.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย