หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

- เขียนหลักสูตรโครงการฝึกอบรมและดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน

- จัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการฝึกอบรม

- จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม

- ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

- ดำเนินการเรื่องยื่นขออนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

**หากเริ่มงานได้ในทันทีจะพิจารณาพิเศษ**

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สาขาครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรม อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป งาน Servey Training Need,  ออกแบบและวางแผนฝึกอบรมประจำปี,  ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม,  จัดทำข้อมูลส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 -  สามารถเขียนหลักสูตร และเป็นพิธีกรหรือวิทยากรภายในได้

-  มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรตามหลัก Competency และการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตตามสายวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,บุคลิกภาพดี, มีความรับผิดชอบและทำงานเชิงรุก,มุ่งมั่นในการทำงาน

- มีความคิดสร้างสรรค์, อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

- มีความชำนาญในด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Bangkok Union Insurance Co., Ltd. was established on February 5, 1929 with an objective to be the first Thailand’s provider of fire insurance. With strong business commitment and trust from clients, Bangkok Union Insurance’s insurance premium growth has increased by 5.83 per cent. Its operational standard is certified by the ISO 9002 which was granted by RWTUV on February 17. In addition, to enhance its competitiveness, the company has focused on research and development for manufacturing new products and developing existing products according to clients’ demand. We are looking for smart people to join our growth business. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)