หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (สะพานสูง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทำการเก็บตัวอย่างภาคสนามได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงและพื้นราบ
3. ส่งมอบตัวอย่าง เอกสารและบันทึกเพิ่มเติมหากมีความผิดปกติในการเก็บตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบขั้นต่อไปทราบ
4. สามารถปฏิบัติงานพื้นราบ ตลอดจนการเก็บตัวอย่างทุกอย่างได้
5. ตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในทีม
7. สามารถขับรถกระบะและเดินทางไกลได้
8. ดัดแปลงอุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
9. ซ่อมแซมอุปกรณ์ในทีมที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือมีประสบการณ์ด้านการเก็บตัวอย่างภาคสนาม 3 ปีขึ้นไป อายุ 20-28 ปี
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปวช.
- สาขาวิชา ช่างยนต์ , ไฟฟ้ากำลัง , อีเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ความสามารถทางด้านภาษา สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
- ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ : ไม่กำหนด
- ประสบการณ์การทำงาน : 0-3 ปี ในสายงาน : เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
- ความสามารถประจำตำแหน่ง : เก็บตัวอย่างภาคสนามได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติอื่นๆ :
- มีความรู้พื้นฐานของเครื่องมือช่างเบื้องต้น
- ผ่านการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน
- มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ
- ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (สะพานสูง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างยนต์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET) เป็นบริษัทที่ปรึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน ดำเนินธุรกิจด้านบริการตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ รวมทั้งการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐโดยดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรนิพา ยาวิเลิง
ที่อยู่ : No. 1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
โทรสาร : 0-2373-7997
โฮมเพจ : http://www.tet1995.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด