หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ยานยนต์หนัก

Heavy Machinery Officer
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กาฬสินธุ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนการดำเนินงานงานประจำปีของแผนก ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ และตรงตามความต้องการของลูกค้า
- วางแผนกำลังคน เพื่อขออนุมัติ ทั้งอัตราพนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานฤดูกาล และพนักงานจ้างเหมา ฝึกอบรมพนักงานให้ทราบข้อปฏิบัติ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
- วางแผนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย งบซ่อมแซม และงบลงทุน ติดตามการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- วางแผนพัฒนาบุคลากรในแผนก ให้มีความรู้ ความสามารถในงาน สอดคล้องตามแผนงานแผนก
- วางแผนงานบริการขนย้ายวัสดุให้หน่วยงานอื่นๆ

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี วศบ.วิศวกรรมยานยนต์
และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ งานบริหาร 1 - 3 ปี
ความรู้/ความสามารถ
• มีความรู้ด้าน Logistics & Supply Chain
• มีทักษะในการบริหารบุคลากร
• มีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหา
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กาฬสินธุ์
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคนิคยานยนต์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ยานยนต์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • บ้านพัก
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลากิจ
 • ลาบวช
 • ลาป่วย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 3 มื้อ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ปฤณ รวมสมบัติ
ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ตำบาลสมสะอาด อำเภอกุฉินนารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0629060770
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด