หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) /บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแล พัฒนา และออกแบบระบบการทำงานของแผนก ปรับลดขั้นตอนการทำงาน
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน project ต่างๆ
3. มีส่วนร่วมในการวางแผน และการคิดวิเคราะห์ข้อมูลทีได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์, สถิติ, MIS ,IT
2. ชอบงานวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
3. มีความรู้ทางด้านโปรแกรม MS Excel  MS  Access  และ SQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : การจัดการ
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : สถิติ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการระบบสารสนเทศ,คอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
- ทุนการศึกษา
- ค่ารักษาพยาบาล
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

About Company:  Established in 1969 as the first investment bank in Thailand, TISCO is the first finance company to receive approval from the Ministry of Finance to upgrade to a commercial bank and has started its banking operation since July 2005. Being recognized as a premiere financial group for 49 years, TISCO has been working to achieve customer success and financial progress by furnishing the best in professional services to a broad spectrum of clients such as hire purchase loan, mortgage loan, securities brokerage, investment banking, provident fund, mutual fund, etc. Our head office is located at TISCO Tower on the North Sathorn Road with over 60 branches in strategic locations nationwide.

TISCO corporate culture has fully subscribed to the principles of corporate governance, good corporate citizenship and business ethics through internal controls, compliance and risk management policies closely monitored by management.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณประพัฒน์ วัฒนจตุรพร
ที่อยู่ : 48/49 Tisco Tower 15st Floor, North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2633-7124-6
โทรสาร : 0-2633-7150
โฮมเพจ : http://www.tisco.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) /บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)