หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สรรหา - ว่าจ้าง

Human Resources Officer; Recruitment
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดหาพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายงานต่างๆตามระบบประเมินผล (KPI)
- จัดเตรียมพนักงานให้มี Stock ทรัพยากรมนุษย์อย่างเพียงพอในทุกตำแหน่งงานและสนับสนุนต่อการขยายธุรกิจในอนาคต
- จัดการเสริมสร้างระบบทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯให้เกิดระบบงานที่ดีมีโอกาสก้าวหน้ามีผลตอบแทนที่เป็นธรรม
- สร้างระบบส่งเสริม Moral และ Motivation เพื่อรักษาไว้ซึ่ง HR ที่มีคุณภาพ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
• เพศชาย
• อายุ 25-30 ปี
• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานสรรหาว่าจ้างและ HRM อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้อย่างดี
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ย่อท้อ และชอบการท้าทายจากการกำหนดเป้าหมายของงาน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การบริหารรัฐกิจ
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ลาบวช
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 222/2 Srinkarin Road., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2732-1041-5 Ext.207
โทรสาร : 0-2732-3814
โฮมเพจ : http://www.lalinproperty.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)