หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารผลการปฏิบัติงาน

Performance Management Officer
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ลักษณะงาน

1. วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
2. ดำเนินการและประสานงานในการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) ของแต่ละฝ่ายงาน รวมถึงการสื่อสารและให้คำปรึกษา ในการจัดทำตัวชี้วัดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ การตั้งดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร สายงาน กลุ่มงาน ฝ่าย และส่วนตามลำดับ
4. เสนอแนวทางปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถวัดผลได้และเป็นธรรม
5. ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในระดับหัวหน้างานหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในการจัดทำและ/หรือปรับปรุง Job Description และ Work Flow ให้มีครบในทุกตำแหน่งงาน รวมถึงกรณีที่มีการเพิ่มตำแหน่งงานใหม่ หรือการเพิ่มบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งงานเดิม
6. เก็บรวบรวม ติดตาม และตรวจสอบ Job Description และ Work Flow ของทุกตำแหน่งงานในบริษัทให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการนำมาใช้งาน
7. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำ Job Description เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1. อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา : ระดับปริญญาตรึขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำ Job Description / Work Flow อย่างน้อย 3 ปี
4. มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และความละเอียด รอบคอบ
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point ในระดับดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯที่มุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มรวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์มุ่งหวังให้เกิดรอยยิ้มขึ้นในใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำอันดับต้นๆ ในวงการประกันภัย รับประกันได้จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 (2 ปีซ้อน: 2554-2555)  ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปีที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน... 
“เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพศกร, คุณสราวลี
ที่อยู่ : 252 Rachdaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2015-5200, 0-2290-3333 ต่อ 5322, 5327, 061-410-1259
โทรสาร : 0-2276-2033
โฮมเพจ : http://www.muangthaiinsurance.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)