หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/03/2562
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
Senior Officer - Assistant Manager Business Development
ด่วนมาก!!!
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ , อสังหาริมทรัพย์ , ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
การศึกษางานโครงการ

• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา
• จัดทำแผนธุรกิจ และนำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย

การควบคุมโครงการ

• ประมาณการงบประมาณของโครงการ
• ควบคุมงบประมาณและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
• เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ร่วมวางแผน ประชุมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• นำเสนอ จัดทำรายงานของโครงการที่เกี่ยวข้อง

การติดตามผลการดำเนินงาน

• วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
• นำเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:

• เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้ ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
• ทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวางแผน และ การนำเสนอรายงาน
• มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานเป็นทีม
• มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ ทำงานเร็วและติดตามงาน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคงในระดับแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความสุขและความพึงพอใจสูงสุดที่ครบวงจร จากการดำเนินธุรกิจอันหลากหลายถึง 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ
8. ธุรกิจสนับสนุน
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
MBK Public Co.,Ltd.
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
MBK's core business is property development through the management of rental space in MBK Center , the shopping complex. The company's primary clients are leaseholders who rent retail space for various business ventures in the center. Our secondary customers comprise shoppers in here. The center's rental contract can be categorized into 2 types:

• Long-term contract: a rental period longer than 3 years. The tenant has to pay the entire rental fee in advance.• Short-term contract: a rental period between 1-3 years. Rental rates will increase annually.

The average occupancy rate for the past 3 years has been 99-100% of the total available rental space. Most of the tenants directly contact us and can classify into 2 types:

• Large corporate tenants: i.e. National Finance Securities Plc., SF Cinema City and Tokyu Department Store

• Small tenants: i.e. small retail outlets and SMEs

MBK has raised our service standard to “one-stop service”. Thus, the customers can assure that they are able to get in touch with our counter service anytime anywhere. Besides, the company has improved and added new facilities to increase the customers' convenience.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
 วิสัยทัศน์:

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พันธกิจ:

“สร้างอิสระแห่งความสุขสำหรับทุกคน”

ภารกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
 • เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ การขยายธุรกิจ
 • พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • สร้าง Brand และเอกลักษณ์ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงรูปโฉม บรรยากาศ และภาพลักษณ์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 • สร้างความพึพอใจของลูกค้า
 • พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศ

ภารกิจเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย
 • ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส
 • กำหนดอัตรค่าเช่าด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้เช่า คัดสรรผู้เช่าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ และใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า อย่างมีระบบและเป็นธรรม
 • ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตร เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี
 • ปฏิบัตตามกฏหมายและนโยบายของรัฐบาล
 • ดูแลรักษาและป้องกันสภาพแวดล้อมมิให้เกิดมลภาวะ ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และผู้ที่ด้อยโอกาส  
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
สวัสดิการพนักงาน

ระยะทดลองงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
 • การประกันสังคม -- กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน
ระยะพ้นทดลองวัน
การรักษาพยาบาล

 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลนอกข้อตกลง -- เบิกได้เต็ม หากเป็นสถานประกอบการของรัฐบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลตามข้อตกลง -- เบิกได้เต็ม (รพ.พญาไท 1,รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท3, รพ.เซนต์หลุยส์, รพ.นนทเวช, รพ.สุขุมวิท, รพ.หัวเฉียว, รพ.รามคำแหง, เซ็นทรัลเยนเนอรัล และคลินิกเพื่อนพบแพทย์ )
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน -- ตามแผนประกันสุขภาพของบริษัท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อายุสมาชิก                               อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ) ของค่าจ้าง

- เริ่มเป็นสมาชิก                                                    5

- ครบ 2 ปี                                                            6

- ครบ 4 ปี                                                            7

- ครบ 6 ปี                                                            8

- ครบ 8 ปี                                                            9

- 10 ปีขึ้นไป                                                       10

ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
เครื่องแบบพนักงาน

 • พนักงานหญิง –พนง. สำนักงาน, ปชส.
 • พนักงานชาย – พนง. ประจำสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์
ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
MBK Public Co.,Ltd.
Address :
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Telephone :
0-2620-9000 ext. 7219, 7223, 7224,
Fax :
0-2620-7000
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217,
โทรสาร : 0-2853-7000
โฮมเพจ : http://www.mbk-center.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)