หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Senior IT Officer
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Senior IT Officer

1. รับผิดชอบงานหลักในด้าน IT Support / Infrastructure / Security

2. ช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบงานสารสนเทศให้พร้อมต่อการใช้งาน

3. ดูแลระบบสำรองข้อมูล (Backup) ให้ทำงานเป็นปกติสม่ำเสมอ

4. คอยเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. จัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อความต้องการ

6. ควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (IT Asset) รวมทั้งต่ออายุการใช้งานของซอฟท์แวร์ต่างๆ

7. จัดทำขั้นตอนและคู่มือปฏิบัติงานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

8. ติดต่อประสานงานกับ Vendor เพื่อ Implement IT Project ต่างๆขององค์กร

9. ติดต่อประสานงานกับสมาชิกของสมาคม และหน่วยงานภายนอก ในส่วนงานIT

10. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้าน IT Support / Infrastructure and Security 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Server , Linux, Active Directory, VM, Firewall, ระบบLog , NAS และระบบ Backup ข้อมูล
 • มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม รวมถึงการวิเคราะห์ออกแบบระบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาคลอด
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“สมาคม”) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยเริ่มเปิดดำเนินงานตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2537   โดยมี ศูนย์ความรู้วิชาชีพทางการเงิน (Center for Financial Professional Knowledge) รับผิดชอบงานดำเนินการ ศูนย์สอบและศูนย์อบรมวิชาชีพทางการเงินด้านตลาดทุนและที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันศูนย์ฯ กำลังขยายงานด้านการอบรมและทดสอบให้กับองค์กร หน่วยงาน และผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จัดอบรมและจัดสอบ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณณฐกร
ที่อยู่ : 195/4, Lake Rachada Office Complex 2, 3/Floor, Rachadapisek Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 022640900 ต่อ 555
โทรสาร : 0-2264-0904
โฮมเพจ :