หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการดูแล

Care and Counseling Officer
ด่วนมาก!!!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สภากาชาดไทย (หน่วยพรีเวนชั่น)
ยา/เภสัชกรรม , องค์กรการกุศล
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Role Overview: ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการดูแลสนับสนุน (Care and Counseling Officer)” เป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลา (Full-time) ของ หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้การดูแลสนับสนุน ให้คำปรึกษา ดูแลอาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ให้สามารถมาตามนัดหมาย คงอยู่ในโครงการจนจบการศึกษาวิจัย ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของโครงการ ตลอดจนสรรหาอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรมและวิชาการสำหรับวางรูปแบบการดำเนินการ บันทึก และรายงานการวิจัยทางคลินิก อันเป็นการรับประกันว่า สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนเป็นผู้ช่วยสนับสนุนทีมวิจัยตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีเพื่อการมีส่วนร่วม (Good Participatory Practice : GPP) ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นระบบแก่ผู้ให้ทุน ผู้สนับสนุน และผู้ดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียในการออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี


Core Accountability & Responsibility:
1. รับผิดชอบโครงการวิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการดูแลสนับสนุน (Care and Counseling Officer)
2. ช่วยดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อกำหนดในโครงร่างการวิจัย (protocol) และแผนปฎิบัติการชุมชน (community plan) ร่วมกับทีมวิจัยและทีมชุมชน
3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย และให้บริการดูแลสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งด้านกาย ใจ และสังคม
4. ติดตามผู้รับบริการที่มีผลตรวจเอชไอวีเป็นลบเพื่อสนับสนุนให้มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยและกลับมารับการตรวจในโครงการวิจัยตามการนัดหมาย (ตามที่โครงการกำหนด)
5. สรรหาอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
6. ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการคงอยู่ของอาสาสมัครในโครงการ
7. คุ้มครองสิทธิของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับคำปรึกษาและรักษาความลับของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับคำปรึกษา
8. ช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานเป็นกลุ่ม และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา สังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาและการดูแลสนับสนุนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือลักษณะงานที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 2-3 ปี

3. มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา และทำตามกฎระเบียบ

4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ สามารถทำงานเป็นทีม

5. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

6. มีทักษะที่ดีทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ ช่วยเหลือ สนับสนุน และทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : จิตวิทยา
สาขา : จิตวิทยาการปรึกษา
คณะ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะ : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สวัสดิการ
 • Dental Care
 • Life Insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC) in Bangkok, Thailand, is an organization under the umbrella of the Thai Red Cross Society. We provide outstanding HIV/AIDS treatment and care, foster innovative and responsible research, and train health care practitioners in HIV/AIDS. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Team
ที่อยู่ : PREVENTION, The Thai Red Cross AIDS Research Centre 4th Floor, 104 Ratchadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
โทรศัพท์ : 02-252-9958, 061-868-9651
โทรสาร : 0-2251-7858
โฮมเพจ : https://www.prevention-trcarc.org/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สภากาชาดไทย (หน่วยพรีเวนชั่น)