หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของธนาคาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของธนาคาร และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของทางราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านการบริหารสารสนเทศ สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และวิธีปฏิบัติงานของธนาคาร และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของทางราชการที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
• มีทักษะในการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการนำเสนอที่ดี
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย
• ให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
• ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
• สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ระบบการบริการและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ที่อยู่ : 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-4068
โทรสาร : 0-2270-0508
โฮมเพจ : http://www.smebank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)