หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ (3อัตรา)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำ ดูแล และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย

• ดูแลรับผิดชอบกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กร (Internal Audit) ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO

• ตรวจประเมินระบบริหารคุณภาพภายในองค์กร ตามระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) ของหน่วยงานในองค์กร

• ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม


คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

• หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

• มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี



วิธีการสมัครงาน:

• ขั้นตอนที่ 1 : กรอกประวัติในระบบออนไลน์ที่ https://recruitment-regis.bemplc.co.th/Page0.aspx?id=120
• ขั้นตอนที่ 2 : Print ใบสมัครและเตรียมเอกสารสมัครงาน ติดต่อสมัครด้วยตนเอง จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00-13.00 น.


ติดต่อแผนกสรรหาว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรบุคคล (สาขา 2)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-354-2000 ต่อ 183102-7





 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยพิเศษ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าสมรส, ค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • รับการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน
 • บัตรโดยสารรถไฟฟ้าส่วนลด 50%
 • เงินปรับประจำปี ตามผลการปฏิบัติงาน
 • โบนัส
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • ห้อง Fitness
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีกลุ่มบริษัท ช. การช่าง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเข้าร่วมประมูลสัมปทานโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรายแรกของไทย ในฐานะผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ และใช้งานอุปกรณ์งานระบบ เพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2543 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ตามลำดับ ให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานในโครงการดังกล่าว

บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยที่ได้รับสัมปทานให้บริการเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยมีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร รวม 18 สถานี บริษัทมีรายได้จากจัดเก็บรายได้ค่าโดยสาร รวมทั้งรายได้จากการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ ตลอดอายุสัมปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่ รฟม. ออกหนังสือไม่คัดค้านการเริ่มให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2572

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากการตรวจประเมินโดย TUV NORD (Thailand) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามลำดับ บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549

 

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรบุคคล (สาขา 2)
ที่อยู่ : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2354-2000 ต่อ 3101-7
โทรสาร : 0-2354-2020
โฮมเพจ : http://www.bemplc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)