หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/03/2562
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ Research
เจ้าหน้าที่ Research
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ


1. การสนับสนุนต่อการบริหารโครงการวิจัยของส่วนงาน Research ให้สามารถส่งมอบ/ตอบสนองตาม Requirement การใช้ข้อมูลขององค์กรในขอบเขตของ Commercial Research ด้วยคุณภาพงานที่ดี

2. การมีส่วนร่วมที่สำคัญในโครงการวิจัยพัฒนา เพื่อสำรวจ/ศึกษา/เรียนรู้/ประยุกต์ใช้/ขยายผล กับ Internal & External Cross Function

3. การสนับสนุนต่อการวิเคราะห์/จัดทำรายงาน Research เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลวิจัยด้าน Commercial ขององค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ในแบบเฉพาะเจาะจง หรือ เจาะลึก เช่น สำหรับ Strategic Workshop , OPT Workshop , War room

4. การมีส่วนร่วมที่สำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์เชิงพันธมิตรแบบ Co-Create Shared Value ทั้งกับ คู่ค้า (บ.วิจัยหรือบ.ที่ปรึกษา) , ภาคการศึกษา และ ภาครัฐ อย่างบูรณาการและยั่งยืน

5. รับผิดชอบงานด้านเอกสารตามกระบวนการของโครงการวิจัย และ การดูแลระบบเอกสารของ วิจัยเชิงกลยุทธ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพ และ การปรับปรุงกระบวนการ อันเป็น Leading Indicator ของส่วนงานฯ รวมทั้งรับผิดชอบงานรวบรวม KPIs รายไตรมาสของส่วนงาน

6. รับผิดชอบงานด้านเอกสารทางกฎหมาย เพื่อการจัดทำสัญญาว่าจ้างวิจัย และชำระเงิน เป็นไปตามแนวทางอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ


* เพศชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี

* ปริญญาตรี สาขาเศษฐศาสตร์,สถิติ,คอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

* สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ได้

* มีทักษะการคิดเชิงเหตุ และผล

* มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานที่ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาตร์ประยุก
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : สถิติ
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : สถิติประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สวัสดิการ
1. มีการปรับเงินเดือนประจำปี 
2. โบนัส ปีละ 4 ครั้ง
3. ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ
4. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน/ ครอบครัว (คู่สมรส และบุตร)
5. เงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น กรณีมรณกรรม, ประสบภัยพิบัติ, เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

Formerly C.P. Convenience Store Company Limited, was established in 1988  by Charoen Pokphand Group to conduct the convenience  store business  in Thailand  under  the  “7-eleven” trademark.  The Company was granted a license to use the trademark from 7-eleven, Inc., USA. In 1989,

In 2007, the Company plans to establish another 400 - 450 new outlets both as stand-alone stores and store located in PTT gas stations to reach more target customer both in Bangkok, the vicinity and provincial areas.

The company aims to be the leader in convenience store business in Thailand that can satisfy the ever-changing demands of customer.  The Company will focus on its strength, offering “convenience” to customer in purchasing goods and service through 7-eleven outlets that expand across the country and most of which are open 24 hours a day

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (General)
Primary Industries :
Convenience store business
Number of Employee :
-
Registration :
4,500,000,000 BHT
งาน หางาน สมัครงาน

In 1927, in Dallas, Texas, U.S.A., 7-Eleven was recognized for the first time as a retail store under the name of Southland Ice Company (later the Southland Corporation) which was established to produce and distribute ice. In the same year, Southland Ice expanded its business by bringing in consumer products, such as milk, bread and eggs to the store. Later the company renamed Tote'm store; this was the start of history of the convenience store.

Later, in 1946, Tote'm Store was renamed 7-Eleven with the aim to advertise the store's opening hours. In those days, 7-Eleven stores opened at 7 a.m. and closed at 11 p.m. every day. Since then, the business has developed so successfully that the stores are open 24 hours a day, setting it way ahead of its competitors.

Today, 7-Eleven has more than 24,000 stores around the world and has become a symbol of a high- standard convenience store providing excellent quality products and services which meet requirements of
customers in each community.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

C.P. Seven Eleven's vision is the commitment to continual pursuit and fulfillment of customers' ever-changing requirements, current and in the future, with emphasis on convinence and service excellence through an
extensive and efficient network.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

C.P. SEVEN ELEVEN PUBLIC CO., LTD. is the Thailand’s first 24-hour convenience store. With the vision of management team and good management approaches derived from 7-Eleven INC., the 7-Eleven has undergone a period of business growth and new branch expansion for over a decade and currently become a leading company in Asia.


A total of more than 8,000 employees today are offered good fringe benefits by C.P. SEVEN ELEVEN PUBLIC CO., LTD., their new, warm and steadily growing family. They are offered training courses and learning opportunities consistently for their professional and more efficient customer services. The company is waiting for you to come join our professional team and grow together with us.
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (General)
Address :
323 United Center, 28th Fl., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Telephone :
0-2071-9000 Ext. 1719, 1726, 1535, 1785
Contact Person :
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 313 C.P.Tower, 24th Fl., Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2071-9000 Ext. 1719, 1726, 1535, 1785
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)