หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เภสัชกร

Pharmacist
ด่วนมาก!
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบการจัดยาซ้ำ ความถูกต้องของยาที่จัดและฉลากวิธีการใช้ยาตามคำสั่งแพทย์
• จ่ายยา ผลิตยา ตรวจนับ Stock ยาทั้งหมดในคลังยา และจำหน่ายยา กรณีที่ผู้ป่วยไม่ประสงค์พบแพทย์
• ตรวจสอบอายุยา
• ติดตามเฝ้าระวังและรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และให้คำปรึกษาด้านยากับผู้ป่วย
• อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
• ดูแลการทำงานตามระบบมาตรฐาน
• ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการให้บริการของโรงพยาบาล
• รวบรวมข้อมูลยาใหม่ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาอนุมัติยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล


คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง
• อายุไม่เกิน 40 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
• มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
• ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
• ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพโรงพยาบาล และมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมสมัครงาน

จิราภา ขวัญบุญ

E-mail : recruitment.rutnineyehospital@gmail.com

Office : 02-639-3399 ต่อ 710 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : แพทยศาสตร์
สาขา : เภสัชวิทยา
คณะ : เภสัชศาสตร์
สวัสดิการ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ประกันสังคม 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • โบนัสผันแปร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้
 • การฝึกอบรม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • อื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ชื่อผู้ติดต่อ : สุรชัย ศรีเทพ
ที่อยู่ : 80/1 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110, sakunrat.bo@rutnin.com
โทรศัพท์ : 02-6393399 ต่อ 710
โทรสาร : 02-6393311
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด