หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เลขานุการกรรมการบริษัท

Corporate Secretary officer
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
มีหน้าที่จัดประชุมเเละติดตามการดำเนินการตามมติที่ประชุมเเละสนับสนุนงานกำกับดูเเลของกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ เเละกรรมการบริหาร รวมทั้งงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

- อายุ 22 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา อักษรศาสตร์  ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

- ภาษาอังกฤษดี (สามารถสื่อสารได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน) เเละสามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนรายงานการประชุมได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

- มีทักษะในการฟังจับประเด็น สามารถถอดเทป หรือจัดทำรายงานการประชุมได้

- มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารประสานงาน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
สาขา : อักษรศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท

Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank) is a financial institution wholly owned by the Royal Thai Government under the Ministry of Finance’s supervision. EXIM Bank was established by the Export-Import Bank of Thailand Act B.E. 2536 (1993) which became effective on September 7, 1993. According to the Act, the initial capital of 2,500 million baht was paid by the Ministry of Finance and the Bank of Thailand. Following rapid business expansion, the Bank’s capital was increased with the Ministry of Finance’s additional contribution of 2,500 million baht and 1,500 million baht in April and July 1998, respectively.

Under the Export-Import Bank of Thailand Act, EXIM Bank is empowered to engage in various business undertakings. EXIM Bank can offer short-term as well as long-term credits, either in domestic or overseas markets, in baht or any foreign currency denominations. In mobilizing funds, EXIM Bank can borrow from local or overseas financial institutions, as well as issue short-term or long-term financial instruments for sale to financial institutions and the general public, both domestically and internationally. Essentially, EXIM Bank can engage in any financial activities customary to commercial bank practices, except for accepting deposit from the general public.

EXIM Bank officially started its oper

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 15 fl. EXIM Building, 1193 Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-3700,0-2278-0047 ต่อ 2011
โทรสาร : 0-2271-3013
โฮมเพจ : http://www.exim.go.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย