หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เลขานุการบริหาร (ปฏิบัติงานที่ รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ)

Executive Secretary
บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (จอมทอง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบ กลั่นกรอง แยกประเภทความสำคัญของเอกสารประเภทต่าง ๆ และดำเนินการได้ถูกต้องตามประเภท และวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
• วิเคราะห์ กลั่นกรองเกี่ยวกับสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นเบื้องต้น ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
• ร่างหรือบันทึกข้อความโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายใน/ภายนอกองค์กร ทั้งรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน/นอกเหนือมาตรฐานของบริษัทได้
• จัดตารางนัดหมายของผู้บริหารในระบบอิเล็คทรอนิกส์ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าพบผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารสามารถดำเนินการตามภารกิจตามที่นัดหมายได้
• จัดเตรียมข้อมูล เอกสารสำหรับการประชุมต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดเก็บ รวบรวมบันทึก และรายงานการประชุมได้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
• อธิบาย ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ภารกิจของบริษัท/ผู้บริหาร รวมทั้งกระบวนการจัดทำเอกสาร ระบบงานเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หนังสือโต้ตอบ เป็นต้น
• ทบทวน ปรับปรุง ออกแบบ และพัฒนาระบบ/วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) จัดการงานเลขานุการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการงานเลขานุการของบริษัทให้เทียบเท่า/สูงกว่ามาตรฐานสากล
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• เพศหญิง
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
• สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (จอมทอง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
• เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ตามผลประกอบการ
• เงินค่าตอบแทนภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ
• เงินช่วยเหลือการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC Test)
• ค่ารักษาพยาบาลฟรีทั้งในกรณีคนไข้นอก และคนไข้ใน
• ค่ารักษาทางทันตกรรม
• สวัสดิการการฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
• ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา
  คู่สมรส และบุตร
• ของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย และคลอดบุตร
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานศพ เจ้าภาพงานศพ พวงหรีด กรณีเสียชีวิต
  ของพนักงาน และบิดา-มารดา/คู่สมรส/ บุตร
• เครื่องแบบพนักงาน
• กิจกรรมพนักงานและครอบครัว

เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติจำนวนมาก และครบทุกสาขาการแพทย์ ด้วยศักยภาพความพร้อมทางด้านการแพทย์ บุคลากรที่เชี่ยวชาญ ประกอบกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงไม่เพียงแต่ให้การรักษาระดับพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการในระดับสากล แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความประทับใจในการบริการที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ยังให้บริการทางด้านสุขภาพอื่นๆ อาทิเช่น ศูนย์การแพทย์ผสมผสาน บริการอบไอน้ำ ซาวน่า อบสมุนไพร บริการนวดแผนไทย ฯลฯ มีห้องพักที่สะดวกสบายสวยงาม พร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครันเปี่ยมด้วยบริการที่มีคุณภาพจากบุคลากรทุกระดับ ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ และค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการที่สมเหตุผล

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Wut
ที่อยู่ : 362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 090-198-7718,0-2109-9111 ต่อ 11162
โทรสาร : 0-2246-9253
โฮมเพจ : http://www.piyavate.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)