หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เลขานุการผู้บริหาร (สังกัดเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทย) ประจำสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ; ปริญญาโท
สาขาวิชา: ศิลปศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน:

1. ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกธนาคาร เพื่อรวบรวมข้อมูล ติดตามความ คืบหน้าของงาน จัดทำตารางนัดหมาย และรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
2. ประสานงาน ทำนัดหมายกับผู้ถือหุ้นสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ (ลูกค้า) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเก็บข้อมูล กลั่นกรองข้อมูลของลูกค้า ในการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
3. จัดการงบประมาณ อุปกรณ์สำนักงาน และการเบิกจ่ายของผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:

1. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในระดับของการประสานงานทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของงาน วิเคราะห์ปัญหา และ/หรือประเด็นสำคัญ สามารถจัดการงานให้บรรลุผลในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ
3. มีความละเอียดรอบคอบ โดยตรวจสอบความถูกต้องของงานและข้อมูล ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา หรือส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะการดำเนินธุรกิจของธนาคาร รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
5. มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Office
6. มีทัศนคติ บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Your Possibilities Begin at KBank

Customer Centricity | Organization-wide Teamwork | Professionalism | Innovation

KBank has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfares can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Management Department
ที่อยู่ : 1 Soi Ratburana 27/1, Ratburana Road, Bangkok 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-1669
โทรสาร : 0-2470-1749
โฮมเพจ : https://careers.kasikornbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)