หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

โปรแกรมเมอร์

Programmer
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-วิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย
-จัดทำเอกสารประกอบระบบงาน เพื่อใช้ประกอบการบำรุงรักษาระบบงาน
-ดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้โดยปกติ
คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ /คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์
2. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 30 ปี
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ เช่น Microsoft Windows 7/8/10 และ MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาษาต่าง ๆ เช่น Delphi, Visual Basic, การเขียนโปรแกรม Web Application เช่น HTML, PHP, Java หรือ .Net เป็นต้น และสามารถนำภาษานั้น ๆ มาประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลแบบ Relational Database มาตรฐาน เช่น Oracle, SQL Server และการใช้ภาษา SQL Command ได้เป็นอย่างดี
7. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาตามที่บริษัทกำหนดได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.) เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง  NPL  และ  NPA  เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำที่มีเครือข่ายทุกภูมิภาค 25 สำนักงาน มีความมั่นคง  สวัสดิการดี   มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะให้เป็นมืออาชีพ   ตลอดจนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่พนักงานให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน  ดังนี้สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ , สำนักงานดอนเมือง
ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ) , เชียงใหม่ (เจริญเมือง) , เชียงราย , ลำปาง
ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก , แพร่ , นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น , อุดรธานี , นครราชสีมา , อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา
ภาคกลาง สุพรรณบุรี, สระบุรี, ราชบุรี, นครปฐม
ภาคใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต , ประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ตอนล่าง หาดใหญ่ , นครศรีธรรมราช , ยะลา 

ที่อยู่ : 99 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2267-1900 Ext.2703-2709
โทรสาร : 0-2233-9574
โฮมเพจ : http://www.bam.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)