หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

โปรแกรมเมอร์

Programmer
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
กีฬา/นันทนาการ
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • หน้าที่เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, Java, C# เช่น เขียนโปรแกรมประมวลการเข้ามาใช้งานของสมาชิก โปรแกรมเกี่ยวกับงานด้านบัญชี โปรแกรมด้านจัดซื้อ ฯลฯ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • อายุ 24 - 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาPython, Java, JavaScript, C# , PHP ได้
 • สามารถใช้ฐานข้อมูล MS SQL Server หรือ MY SQL Server
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
 • ค่าครองชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ประกันชีวิตหมู่
 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
 • เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรางวัลอายุการทำงาน
 • เงินโบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สมาคมราชกรีฑาสโมสรและสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ เป็นสมาคมฯ ที่ประกอบกิจการเกี่่ยวกับกีฬาและสันทนาการ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการให้กับสมาชิก รวมถึงการจัดกิจกรรมการกุศลของเหล่าสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่าร้อยปี สมาคมฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ในย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งมีสมาชิก กว่า 10,000 คน นอกจากนี้ ยังมีห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ให้บริการแก่สมาชิก และในแต่ละเดือนก็จะมีม้าแข่ง 2 ครั้งต่อเดือน
 
สมาคมราชกรีฑาสโมสรและสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ มีสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล โบนัส ทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณยุวดี
ที่อยู่ : 1 Henri Dunant Street, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2028-7272
โทรสาร : 0202872721601
โฮมเพจ : http://www.rbsc.org
แสดงตำแหน่งอื่นใน สมาคมราชกรีฑาสโมสร