หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Programmer
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พัฒนาซอฟแวร์ให้มีความพร้อม ตรงตามความต้องการ ตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มงานต่างๆ

- จัดทำโปรแกรมต่างๆของหน่วยงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในการทำงาน

- ดูแลเว็บไซต์และอัพเดทข้อมูลต่างๆ

- ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา Java ,JSP ,JQuery ,Servlet ,MySQL ,Oracle ,Microsoft SQL, HTML ,PHP ,CSS ,AJAX ,JavaScript อย่างน้อย 1-2 ปี

- เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง Code ที่มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยน ทดสอบและบำรุงรักษาโปรแกรม

- สามารถทำงานได้โดยใช้ Linux server , Window Server ได้

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิเบิกค่าทันตกรรม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมาแล้วเกือบ 10 ปีก่อนหน้านี้ โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้มีการวางแผนการออมมาตั้งแต่ช่วงที่ยังอยู่ในวัยทำงาน ในขณะที่ระบบ บำนาญของประเทศเองยังมีความเหลื่อมล้ำและแยกกันอยู่ กล่าวคือ

 
ภาครัฐ => มี กบข. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีกองทุนสงเคราะห์ครู หรือประกันสังคมส่งเสริมการเก็บเงินสมทบลูกจ้างนายจ้าง

 
ภาคเอกชน => มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
ภาคประชาชน => ต่างคนต่างออม ใครไม่มีหนี้ก็ออมเอง แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการตระหนักรู้ถึง ความจำเป็นของการออมเพื่อการเกษียณของตนเอง

 
ซึ่งระบบบำนาญทั้ง 3 มิตินั้นก็แยกการควบคุมจัดการไปแต่ละส่วน ขาดการบริหารและมองภาพรวม และต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติมีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2554 การปฏิบัติตามกฎหมายก็ถูกละเลยและ ‘ชะลอ’ การดำเนินงานไว้ ประชาชนกว่า 25 ล้านคนซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนไม่สามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมาย จนเวลาล่วงเลยมาถึงปี พ.ศ. 2557 ที่รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายจนกองทุนการออมแห่งชาติสามารถเปิดรับสมัครสมาชิกได้ ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 
กล่าวได้ว่า เป็นครั้งแรกที่ระบบบำนาญของประเทศไทยมีกรอบการดำเนินงานครบถ้วนรองรับประชาชนทุกภาคส่วน สามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในมิติด้านการออมเพื่อการเกษียณได้ หากมีการออมต่อเนื่องยาวนาน ก็จะสามารถมีความมั่นใจได้ว่าประชาชนของประเทศจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในวัยชรา 
ที่อยู่ : 420/1 ชั้น 2-3 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2017-0789
โทรสาร : 0-2017-0788
โฮมเพจ : http://www.nsf.or.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)