หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Accounting Manager - ประจำศูนย์ประชุมฯ ม.สงขลานครินทร์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ด่วนมาก!!!
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์ , หน่วยงานรัฐบาล
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ภารกิจหลัก:
 • ตรวจสอบเอกสารงานบัญชี, จัดทำรายงานงบการเงินในแต่ละเดือนเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป
 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี
 • จัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และหลักภาษีอากร สามารถให้คำแนะนำด้านบัญชี และภาษีอากรให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้

Responsibilities:
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และการบันทึกบัญชีใบสำคัญซื้อ, ขาย, จ่ายเงิน, ทั่วไป และเงินสดย่อย
 • ตรวจสอบเอกสารการเคลียร์เงินยืมทดรองงานต่าง ๆ ค่าแรงงานชั่วคราว เงินยืมทดรองการเดินทาง และเงินทดรองอื่น ๆ
 • จัดทำรายงานงบการเงิน และรายละเอียดประกอบ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
 • ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำบัญชีทรัพย์สินถาวร สินค้าคงเหลือ และวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรและควบคุมการยื่นภาษีอากรของบริษัท
 • จัดการและประสานงานให้ข้อมูลทางบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 • สอนงาน รวมถึงการดูแลพนักงานบัญชีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท
 • ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษากับพนักงานในบริษัทให้สามารถปฏิบัติงานตามไปตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท
 • รับมอบหมายงานอื่นๆที่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
Qualification:
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงิน
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 35 – 45 ปี
 • ประสบการณ์ผ่านงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร เป็นอย่างดี
 • มีทักษะและประสบการณ์ทำงานในการติดตามหนี้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • สถานที่ทำงาน: ศูนย์ประชุมฯ ม.สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

With two decades of solid experience and accumulated expertise, N.C.C. Management & Development Co., Ltd. is Thailand’s premier private sector venue management company. Its dedication to management excellence in organizing a large number of high profile international events has earned the company the respect of event organizers, exhibitors, business and public sectors, both in Thailand and overseas.
N.C.C. Management & Development Co., Ltd. has held the honor of being selected to manage Queen Sirikit National Convention Center since it opened in 1991, and has also been entrusted to manage the 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Hat Yai.

In order to put its experience and accumulated expertise to good use by offering event organizers and exhibitors fully-integrated, customer-friendly, one-stop services, N.C.C. Management & Development Co., Ltd., has established three subsidiary companies namely, N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO), professional organizer local and international trade fair, N.C.C. Image Co., Ltd., a one-stop service for design and construction and F&B International Co., Ltd., the professional cater.     

 "We are looking for additional energetic ,self-motivated individuals and high potential candidates in the following positions to join our dynamic organization and grow together."

Website: www.qsncc.com

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 90 CW Tower 5th Floor, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2229-3166
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.qsncc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด