หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/07/2562
งาน หางาน สมัครงาน

Accounting Officer

เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการตั้งเบิก ได้แก่ เงินทดรองจ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าสินค้าและบริการ
2. จัดทำ Voucher Payable สำหรับพนักงาน และSupplier
3. ติดตามและบันทึกเคลียร์เงินทดรองจ่าย
4. บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำเดือน
5. ปรับปรุงรายการทางบัญชี
6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบทดลอง (ตามรหัสบัญชีที่รับผิดชอบ)
7. จัดทำ ภง.ด. 54 และ ภพ 36
8. ตรวจสอบหนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้คงเหลือ (Reconcile Account Payable)
9. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• Bachelor's degree of higher in Accounting
• Experience in accounting software implementation (SAP preferable)
• Good analytical skill/ strong business sense
• Able to work independently and be creative and extremely reliable
• Able to work under pressure and to meet deadlines


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ / ประกันกลุ่ม
- สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าบริการทันตกรรมฟรี
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เกี่ยวกับบริษัท

Benchachinda Holding Co.,Ltd. is a leading organization in telecommunications, information, and communication system with network and branches nationwide. The Group is expanding into the Broadbrand IT Service, and thus requires determinded, enthusiastic persons, who will succed with us.

The following qualifications are required from all positions:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Resource Management & Employment Division., People Management Department
ที่อยู่ : 499 Benchachinda Building, Kamphaeng Phet 6 Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2016-5555 ต่อ 2094,2081,5495,2467
โทรสาร : 0-2953-0248
โฮมเพจ : http://www.benchachinda.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด