หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

Assistant Company Secretary / Assistant Corporate Secretary

ด่วนมาก!
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
  • รับผิดชอบในการส่งเวียนเอกสารประกอบการประชุมและระเบียบวาระการประชุม
  • รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
  • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี ต่อ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
  • หน้าที่ในการปฏิบัติตามเกณฑ์และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงิน และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
  • จัดทำเอกสารงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นประจำไตรมาส และประจำปี
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์, บัญชี , การเงิน , บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีปฏิภาณไหวพริบและรับผิดชอบในหน้าที่ บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office. Word, Power Point, Excel ได้อย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัท หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี-การเงินหรือกฏหมายทางธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ชาย/หญิง
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
  สถานที่ : นนทบุรี
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  คณะ : บริหารธุรกิจ
  คณะ : นิติศาสตร์
  คณะ : ศิลปศาสตร์
  คณะ : ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  สวัสดิการ
  • เบี้ยเลี้ยงภายในและภายนอกประเทศ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือค่างานแต่งและอื่นๆ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  เกี่ยวกับบริษัท
  Scan Inter Public Company Limited (SCN) was established in 1988 with focus on innovation and engineering excellence. Our continuous commitment to investment in R&D have yielded over a dozen patents over the years sustaining robust financial returns. With years consistent growth, SCN was successfully listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2015. Currently, SCN’s business interests spanned from natural gas and alternative energy to automotive. Going forward, the company aims to maintain solid growth through corporate and human resource development, business diversification and outward expansion. 
  ชื่อผู้ติดต่อ : Recruiter
  ที่อยู่ : 355 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
  โทรศัพท์ : 0-2503-4116 Ext. 315-316
  โทรสาร : 0-2503-4149
  โฮมเพจ : http://www.scan-inter.com
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)